OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – WEBOVÁ STRÁNKA
v podmienkach spoločnosti Broers, s. r. o.
informačná povinnosť podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
(ďalej len „Nariadenie GDPR“)

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Broers, s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Heyrovského 2051/12, 841 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 157604/B , IČO: 48 045 217 (ďalej len „Broers“)
Email: Roman Čižmár, roman@broers.sk
Telefón: +421 915 898 764

Spoločnosť Broers je prevádzkovateľom webovej stránky na doméne www.broers.sk (ďalej len „naša stránka“). V rámci našej stránky spracúvame aj súbory cookies. Súbory cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Vďaka tejto jednoduchej informácii si stránka zapamätá informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a iné nastavenia. Súbor cookies umožňuje webovej stránke rozpoznať, či ste ju už niekedy navštívili a o aké stránky ste mali záujem. Informácie získané zo základných technických súborov cookies neslúžia na identifikáciu, overovanie ani automatizované profilovanie používateľa v zmysle aktuálnych právnych predpisov ochrany osobných údajov, sú však nevyhnutné na zabezpečenie správnych funkcií webového sídla a základnú analýzu využívania webstránky.

2. ÚČELY SPRACÚVANIA, NA KTORÉ SÚ OSOBNÉ ÚDAJE URČENÉ A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

a) Odosielanie kontaktného formulára

Na základe Vášho súhlasu vyplnením a zaslaním kontaktného formulára na našej stránke sú spracované nasledovné osobné údaje:

  • Vaše meno;
  • Vaša emailová adresa;
  • Vaše telefónne číslo.

Vaše kontaktné údaje používame na komunikáciu s Vami, keď chceme reagovať na Vaše oslovenie (dopyt), v ktorom sa nás na niečo pýtate a na zaslanie oznámení súvisiacich s poskytovaním našich služieb.

Dotknutá osoba poskytnutím súhlasu vyhlasuje, že poskytuje pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť našej spoločnosti.

Zároveň si Vám dovoľujeme uviesť, že nie ste nám povinný poskytnúť Vaše osobné údaje, resp. súhlas s ich spracovaním. Ak nám neposkytnete súhlas, nebudeme Vám poskytovať informácie na Vaše dopyty a informácie o našich službách. Údaje, ktoré spracúvame o dotknutých osobách patria primárne do kategórie bežných osobných údajov.

b) Návšteva našej stránky - cookies

Na základe Vášho súhlasu spracúvame vybrané osobné údaje (IP adresa a cesta - web stránka, odkiaľ osoba navštevujúca našu stránku prichádza, GPS lokalizácia) za účelom poskytovania a zlepšovania služieb, vývoja nových služieb, zabezpečenia správnych funkcií našej stránky a reklamy a základnej analýzy využívania našej stránky.

Zároveň si Vám dovoľujeme uviesť, že nie ste nám povinný poskytnúť Vaše osobné údaje, resp. súhlas s ich spracovaním. Ak nám neposkytnete súhlas, budete môcť aj naďalej navštevovať našu stránku, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Zároveň sa nebudú ukladať Vaše preferované nastavenia webovej lokality, nebudeme môcť analyzovať návštevnosť našej stránky a prispôsobovať jej nastavenie potrebám užívateľov.

3. DOTKNUTÉ OSOBY

Dotknutými osobami sú návštevníci našej stránky www.broers.sk a osoby, ktoré sa s nami spoja na základe vlastnej iniciatívy vyplnením kontaktného formuláru na našej stránke.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje poskytneme iným stranám výlučne iba vtedy, ak nám to priamo vyplýva zo zákona, alebo ste k tomu vyjadrili výslovný súhlas. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii nezamýšľame vykonávať.

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO, AK TO NIE JE MOŽNÉ, KRITÉRIÁ NA JEJ URČENIE

a) Vaše osobné údaje týkajúce sa Vami vyplneného kontaktného formuláru uchovávame len pre nevyhnutne potrebnú dobu na splnenie účelu, najdlhšie však 3 roky od ich získania.

b) Vaše osobné údaje týkajúce sa cookies uchovávame len pre nevyhnutne potrebnú dobu na splnenie účelu, najdlhšie však 1 rok od ich získania.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V zmysle aktuálnej platnej právnej úpravy máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo vzniesť námietky voči nášmu spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Keď spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, máte taktiež právo kedykoľvek odvolať poskytnutý súhlas; uvedené nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Na odvolanie súhlasu s naším spracúvaním Vašich osobných údajov nám pošlite email na adresu uvedenú v bode 1. vyššie.

Všetky svoje práva si môžete uplatniť podaním žiadosti emailom, na adrese uvedenej v bode 1. vyššie. Pri vybavení Vašej žiadosti sme oprávnení od Vás požadovať predloženie dodatočných identifikačných údajov za účelom jednorazového overenia identity žiadateľa. Pri vybavovaní Vašej žiadosti v zmysle práv dotknutých osôb budeme zároveň zohľadňovať naše preukázateľné legitímne dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia GDPR.

Ako odmietnuť používanie súboru cookies

Súbory cookies je možné si vypnúť vo svojom prehliadači alebo používať tzv. „inkognito režim“, ktorý po zatvorení stránky tieto súbory vymaže.

Používanie súboru cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbor cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookies alebo ich úplne vymazať. Postup nastavenia blokovania súborov cookies závisí od prehľadávača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate.

Účinný nástroj na správu súborov cookies je takisto k dispozícii na stránkach www.youronlinechoices.com/sk

7. PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

8. EXISTENCIA AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA

V rámci našich spracovateľských činností s osobnými údajmi nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania fyzických osôb.

9. PRÁVNA ÚPRAVA A ZMENY TÝCHTO PODMIENOK

Tieto podmienky vychádzajú z aktuálne platnej právnej úpravy, a to z ustanovení Nariadenia GDPR a ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Máme prijaté opatrenia na ochranu osobných údajov, zachovanie ich dôvernosti, integrity a dostupnosti. Pravidelne prehodnocujeme primeranosť našich organizačných ako aj technických bezpečnostných opatrení, investujeme do zvyšovania ich účinnosti alebo zavedenia nových nástrojov a opatrení.

Aktuálnosť týchto podmienok budeme pravidelne prehodnocovať pre zachovanie transparentnosti komunikácie s dotknutými osobami. Tento dokument bol naposledy aktualizovaný dňa 10. 1. 2023.